Estricta Nostalgia

Estricta Nostalgia

Josefina Jordán

Tinta sobre Papel

2003

Dimensiones: 78 x 56 cm