Rutina

Rutina

Pablo Serrano

Bronce y aro de acero
 
90 x 90 x 10 cm

2019
Rutina